Om ASEBA© testen

Institut for social Analyse er udsprunget af Askovgårdens mangeårige arbejde med at skabe måling i det sociale arbejde.

ISA vil således være til rådighed for social- og sundhedsmæssige områder, som ønsker at foretage målinger af det arbejde, som udføres.

Vi kan dels gå ud til institutioner og organisationer og foretage analyser af det daglige arbejde, men vi kan også stille redskaber til rådighed, så man selv kan foretage analyser i hverdagens arbejde.

Nedenstående tests er ikke kliniske test, dvs. at testpersonen skal ikke tilhøre en klinisk population, men er almindelige mennesker, som ikke er diagnosticeret. Det kan fremgå fra testen, når den er taget, at den professionelle skal gå dybere ind i nogle af de målte parametre, da der kan være tale om problemer inden for det kliniske område.

ASR er designet til at beskrive styrker og problemer, som er karakteristiske for den testede person. Det er således en hurtig og overkommelig måde at få standardiserede målinger og deskriptive detaljer for testpersonen.  

Der er 8 syndromskalaer: angst – deprimeret. Tilbagetrukken. Somatiske klager. Kognitive problemer. Opmærksomheds problemer. Aggressiv adfærd. Regel brydende adfærd. Påtrængende.

I forhold til DSM-V, så har eksperter fra 30 lande, hvor ASEBAs tests anvendes, identificeret ASEBAS faktorer som meget konsistente med DSM-V kriterier inden for områderne: adfærd – emotionalitet – socialitet – kognition. Desuden er der ingen ændringer mellem ASEBA og DSM i forhold til depressive problemer, ADHD symptomer, trodsighed, adfærd, undgå andre, antisocial adfærd. Deskriptive kriterier fra DSM blev reproduceret hos ASEBA: depressivitet, angst, separations angst, ADHD, undgå andre, antisocial adfærd, tvangsmæssig adfærd, schizotypal personlighed, somatiske problemer,

Testene kan anvendes:

 • Inden for sundhedssektorens forskellige områder.
 • Inden for socialsektorens forskellige områder.
 • I undervisningssektoren.
 • Inden for retsvæsenet.
 • I forhold til personlig udvikling.

ABCL testen for personer, som er tæt på testpersonen er særdeles værdifuld, da der udarbejdes profiler, som viser deres opfattelse på samme parametre, som testpersonen. Endvidere sammenlignes testpersonens svar med de nærtståendes svar, så man kan vurdere relationerne. Det er således meget anvendeligt i familieterapeutisk sammenhæng.

Der er netop udkommet den nyreviderede amerikanske diagnoseliste DSM 5, som afløsning for DSM 4, der var baseret på psykiatriske kategorier. Den nye version søger at nærme sig en dimensionel beskrivelse af personlighedsforstyrrelser, hvor funktionsniveauspecifikke personlighedstræk og sværhedsgrad søges vurderet på et kontinuum. Det er det meget nye, at man ønsker at gå fra kategorier, som ikke er baseret på forskning til dimensioner, som beskriver personens liv i relation til andre og kan baseres på forskning. ”Variation in psychatric symptomatology may be better represented by dimensions than by et set of categories, especially in the area of personality traits” (Research Agenda for DSM-5, APA, 2002).

ISA vil således lægge vægt på en dimensionel tilgang til analyser af arbejdet i den sociale- og sundhedsmæssige verden.

 

OM ”ACHENBACH SYSTEM OF EMPRICALLY BASED ASSESSMENT”, ASEBA.

 

Tom Achenbach har siden begyndelsen af 1960erne udviklet personlighedstests for børn og voksne. Vi distribuerer personlighedstest, som dækker alderen 18 – 59 og 60 – 90+.

ASEBA distribueres i 100 lande verden over.

Aseba må bruges af personer inden for social- og sundhedsområdet med en master eksamen som minimum. For at kunne erhverve testen skal man deltage i et kursus på to dage. Se nærmere under kurser.

Voksentesten og testen for ældre voksne er udviklet af Thomas M. Achenbach og Leslie A. Rescorla. Testen er en del af flere testredskaber for forskellige aldersgrupper. Se nærmere på www.aseba.org: Achenbach Systems of Empirically Based Assessments, Burlington, University of Vermont, Research Center for Children, Youth and Families, USA. På ASEBAs hjemmeside bliver de omtalte tests grundigt beskrevet.

ASR: Selvrapport for voksne I alderen 18 – 59.  Der er otte syndrome skalaer: angst/deprimeret, tilbagetrukken, somatiske klager, problemer med tænkning, opmærksomheds problemer, aggressiv adfærd, kriminalitet, påtrængende. Desuden beskrives sociale data: uddannelse, venner, relation til eventuel partner.

Testen behandles elektronisk og der kan udprintes en profil på testpersonen, som er meget detailleret, så den kan anvendes som forlæg for en videre behandling og kommunikation med testpersonen.  

I forbindelse med erhvervelsen af testen medfølger en manual for testen, så man kan komme professionelt ind i testens mange muligheder.

ABCL er en checkliste, som kan udfyldes af partner til testpersonen eller af nærtstående, samt børn over 18 år. Checklisten er et unikt redskab til at beskrive relationen mellem de to parter, samt yderligere beskrivelse af testpersonen. Begge redskaber kan ligeledes anvendes i forbindelse med ASEBAs børnetests.

 

OASR: test for ældre voksne, (60 – 90+).

OASR: er en selvrappportering gennem et spørgeskema, som tager cirka en halv time at gennemføre. Svarene overføres til et elektronisk scoringsprogram, som vil udprinte en tolkning af svarene til videre brug i det kliniske arbejde.

OABCL: er en checkliste, som personer tæt på klienten kan udføre på cirka en halv time. Svarene behandles ligeledes elektronisk og kan indgå i det videre kliniske arbejde.

OASR og OABCL beskrives som ASR og ABCL ovenfor.

 

MANUALEN, ASR, VOKSEN, 18 -59 OG MANUALEN FOR OASR, 60 – 90 +

 

Manualen er på 216 sider og gennemgår følgende:

 • Introduktion til testen.
 • Konstruktion og normer for testen.
 • Statistiske data om reliabilitet og validitet.
 • Relation til andre skalaer.
 • Forskning vedrørende testen.
 • Svar på oftest stillede spørgsmål.

Samt en række statistiske områder til verifikation af testen.

Alt materiale er dækket af copyright. Såfremt man kopierer materiale er det en overtrædelse af lov om ophavsret og vil blive retsforfulgt med krav, som kan kræve erstatning på op til 100.000 dollars. ISA følger ASEBAS ophavsretslige krav, som man automatisk accepterer, når man køber testen.

 

Eksempel på output af scoring:

Eksempel på output af scoring